JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN

Haja-asutusalueella sekä Haukivuoren ja Suomenniemen taajamissa jätehuollon järjestää Metsäsairila Oy.

Taajamissa (pois lukien Haukivuoren ja Suomenniemen taajamat) on kiinteistönhaltijan järjestämä jätehuolto, jolloin kiinteistön haltija tekee jätteenkuljetussopimuksen haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Liittyminen alueella järjestettyyn jätekuljetukseen on jokaisen kiinteistönomistajan velvollisuus, joka on säädetty jätelaissa. Velvollisuus koskee sekä vakituisia että vapaa-ajanasuntoja.

Jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ohjaavat jätehuollon toimivuutta. Määräykset säätelevät mm. jäteastioiden tyhjennysvälejä, lajittelua kiinteistöllä, jätteiden keräyspaikkaa ja keräysastioita.

Jätehuollon viranomaiset

Jätehuoltoviranomaisen tehtävänä on mm. yleisten jätehuoltomääräysten antaminen, jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätökset ja jätetaksan hyväksyminen. Mikkelissä jätehuoltoviranomaisena toimii Mikkelin kaupungin rakennuslautakunta.

Yhdyskuntajätehuoltoa valvovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Kunnan valvontaviranomaisena toimii Mikkelin ympäristölautakunta. Valvontaviranomainen valvoo niin jätteen tuottajia kuin alan toimijoita.