VESIENHALLINTA

Suotovesi on sadevettä, joka suotautuu jätetäyttöalueen läpi. Suotovedelle ominaisia piirteitä ovat mm. korkeat typpipitoisuudet, COD sekä sähkönjohtavuusarvot. Muita suotovedessä esiintyviä ainesosia ovat mm. raskasmetallit ja erilaiset orgaaniset haitta-aineet.

Jätetäyttöalueen alueelta suotautuvat vedet kerätään yhteen suotovesialtaaseen, josta ne pumpataan Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 2018 jätevedenpuhdistamolle pumpattiin 78 300 m3 jätevettä puhdistettavaksi.

Metsä-Sairilan jätekeskuksen alueella sekä jätekeskuksen läheisyydessä tehdään säännöllistä tarkkailua pinta-, pohja- ja suotovesistä vesientarkkailuohjelman mukaisesti.