SAOSTUS- JA UMPIKAIVOLIETTEET

Lietekaivojen tyhjennysvelvollisuus

Kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat, että saostus- ja umpikaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Lietteet on toimitettava jätevedenpuhdistamolle tai muuhun kunnan osoittamaan luvalliseen käsittelypaikkaan. Lietteiden levittäminen pellolle ilman asianmukaista käsittelyä on kiellettyä. Lisätietoa asiasta saa kunnan ympäristöviranomaiselta.

Metsäsairila Oy ylläpitää asiakasrekisteriä

Metsäsairila Oy ylläpitää keskitettyä jätehuollon asiakasrekisteriä. Tieto lietesäiliöiden tyhjennystapahtumista kulkee rekisteriin pääsääntöisesti nykyaikaisen TCS-sovelluksen avulla. 

Tyhjennyksen tilaaminen

Saostus- ja umpikaivojen tyhjennys tilataan suoraan jätehuoltorekisterissä olevalta urakoitsijalta.

Urakoitsijalista