YRITYKSENNE JÄTEHUOLTO KUNTOON

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liitytään tekemällä sopimus jäteastian, puristimen tms. tyhjennyksestä Metsäsairila Oy:n tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Sekajäteastiat, puristimet tms. tyhjennetään säännöllisesti Metsäsairila Oy:n tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa sovitulla ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisella tyhjennysvälillä. Jäteastioita, puristimia tms. voi tiedustella esimerkiksi Metsäsairila Oy:stä tai jätteenkuljetusyritykseltä, jonka kanssa tyhjennyssopimus on tehty.

Kunnan toissijainen vastuu

Kunnan toissijaisella vastuulla tarkoitetaan jätelain 33 §:n mukaista kunnan velvollisuutta järjestää jätehuolto silloin, kun jätteen haltija tätä muun kohtuullisesti saatavilla olevan palvelutarjonnan vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kunnan jätehuolto järjestelmään.

Jätehuoltopalvelu kuuluu toissijaiselle vastuulle, jos

  • muuta palvelua ei ole tarjolla
  • muuta palvelua on tarjolla, mutta se on kaukana (kohtuuttoman korkea kuljetushinta)
  • muuta palvelua on tarjolla, mutta kilpailua ei ole riittävästi (kohtuuttoman korkea hinta)

Silloin kun palvelun tarve on jatkuvaa, jäteyhtiö tekee jätteen haltijan kanssa kirjallisen sopimuksen enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.